ФІНАНСОВА ГРУПА IQ
  Головне меню


  ПОВІДОМЛЕННЯ
  ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІСНУВАННЯ ВИПУСКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ НА ПРЕД'ЯВНИКА ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

  1. Інформація щодо Емітента
  Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ».
  Скорочене найменування: ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ».
  Код за ЄДРПОУ: 32658026.
  Місцезнаходження: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8.
  Контакти: т./ф. (044) 497-59-52; E-mail: technology@iq-group.kiev.ua.
  Дата державної реєстрації: 31.10.2003 р.
  Відомості про посадових осіб (прізвище, ім'я, по батькові, посада), пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі компанії з управління активами (відсотки щодо кожного):
  Токман Тетяна Валеріївна, в.о. генерального директора, часткою в статутному капіталі не володіє;
  Іщук Таміла Петрівна, виконавчий директор, часткою в статутному капіталі не володіє;
  Міх Світлана Анатоліївна, в.о. головного бухгалтера, часткою в статутному капіталі не володіє.

  2. Інформація щодо Фонду
  Повне найменування: ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ».
  Скорочене найменування: ЗНВПІФ «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ».
  Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування: 06.04.2005 р., № 136.
  Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування: 233136.
  Термін закінчення діяльності пайового фонду (для строкового пайового фонду) у форматі дд/мм/рр: 04/05/32.

  3. Інформація про інвестиційні сертифікати на пред’явника Фонду
  Дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів: 11.05.2005 р., № 143.
  Загальна номінальна вартість випуску інвестиційних сертифікатів, грн: сто тридцять два мільйони п’ятсот тисяч.
  Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн: десять тисяч.
  Кількість інвестиційних сертифікатів у випуску, штук: 13250.
  Форма існування інвестиційних сертифікатів: документарна.
  Форма випуску інвестиційних сертифікатів: на пред’явника.
  Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA102075GB05.

  4. Реквізити Центрального депозитарію цінних паперів
  Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».
  Код за ЄДРПОУ: 30370711.
  Місцезнаходження: м. Київ, вулиця Тропініна, 7-Г.
  Засоби зв'язку: т./ф. (044) 363-04-00; E-mail: helpdesk@csd.ua.

  5. Власники інвестиційних сертифікатів на пред'явника ЗНВПІФ «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» зобов'язані забезпечити їх знерухомлення в обраних ними депозитарних установах (якщо ці інвестиційні сертифікати не були ними знерухомлені раніше) протягом двох місяців з дня прийняття підготовчого рішення від 26 травня 2023 року. Місце зберігання інвестиційних сертифікатів на пред'явника ЗНВПІФ «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» є Центральний депозитарій цінних паперів.

  6. Порядок та умови знерухомлення власниками цінних паперів на пред`явника паперової (документарної) форми існування визначений розділом VIІ Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616.

  7. Правочини щодо інвестиційних сертифікатів на пред'явника ЗНВПІФ «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», що існують у паперовій формі, вчинені після завершення встановленого підготовчим рішенням строку, протягом якого власники інвестиційних сертифікатів на пред'явника ЗНВПІФ «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» були зобов'язані забезпечити їх знерухомлення в обраних ними депозитарних установах, не мають юридичної сили.

  8. ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників ЗНВПІФ «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», які проти переведення належних їм інвестиційних сертифікатів на пред’явника ЗНВПІФ «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в електронну форму, в наступному порядку:
  8.1. Ціна продажу (викупу ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ») інвестиційних сертифікатів у учасників є їх розрахункова вартість, визначена на день прийняття підготовчого рішення щодо забезпечення існування випуску інвестиційних сертифікатів на пред’явника ЗНВПІФ «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в електронній формі.
  8.2. Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками подаються наступні документи:
  - фізичними особами: Заявка на викуп цінних паперів (за формою, наведеною в додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338); оригінали інвестиційних сертифікатів; засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України; засвідчений фізичною особою документ, що містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  - юридичними особами: Заявка на викуп цінних паперів (за формою, наведеною в додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338); оригінали інвестиційних сертифікатів; засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; засвідчена у встановленому порядку; копія документа, на підставі якого діє юридична особа (статут, положення, тощо); засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує повноваження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи.
  Заявки на викуп цінних паперів приймаються протягом двох місяців з дня прийняття підготовчого рішення.
  Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені неналежним чином не розглядаються.
  8.3. Уповноваженим органом ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ», якому адресуються заявки про викуп – є дирекція ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» в особі в.о. генерального директора Токман Т. В. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: бульвар Вацлава Гавела, 8, м. Київ, Україна.
  8.4. Розрахунки з учасниками здійснюватимуться не пізніше чотирьох місяців з дати закінчення приймання заявок на викуп цінних паперів шляхом сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вказаний у заявці про викуп рахунок.
  У разі неможливості здійснення розрахунків з особою, яка відповідно до заявки про викуп передала ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» інвестиційні сертифікати (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ» протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


  Дирекція ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ»  Оголошення

  Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в країні введено воєнний стан.

  ПРОТЯГОМ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ «IQ» ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО У ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ВІДВІДУВАЧІ У ПРИМІЩЕННЯ КОМПАНІЙ ГРУПИ «IQ» ДОПУСКАЮТЬСЯ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ ЛИШЕ З ДОТРИМАННЯМ ВСТАНОВЛЕНИХ БЕЗПЕКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ.

  З усіх питань звертайтеся до співробітників компаній Групи «IQ» телефоном або електронною поштою